title Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden IKSOPAR tegels-sanitair-tegelmaterialen
ingeschreven bij KvK te Leeuwarden onder nr. 01109866 BTW.nr NL 207909416 B01

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van IKSOPAR. Zoals overeengekomen of bekend gemaakt met een offerte, order en/of opdrachtbevestiging.

Koper: iedere (rechts) persoon die met de verkoper een overeenkomst wenst af te sluiten dan wel heeft afgesloten.
Verkoper: IKSOPAR, welke de verplichting heeft aanvaard tot het leveren van tegels, sanitair en aanverwante artikelen.

Materialen uit voorraad: Materialen welke in het magazijn op voorraad worden gehouden en welke direct worden afgeleverd.
Materialen op bestelling: Materialen welke voor de koper speciaal worden besteld of gereserveerd.


Artikel 1 Overeenkomsten
1.
Alle aanbiedingen en prijslijsten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
2. Overeenkomsten worden pas van kracht na schriftelijke of elektronisch bevestiging door de verkoper. Indien zodanig bevestiging achterwege blijft, wordt de overeenkomst van kracht na een tijdsverloop van 14 dagen voor zover de verkoper binnen die termijn door feitelijk handelen de overeenkomst kennelijk heeft geaccepteerd.
3. Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist zijn koper en verkoper hieraan gebonden.

Artikel 2 Prijswijzigingen
1.
Bij materialen op bestelling zijn prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst voor rekening van de verkoper, met uitzondering van verhoging door overheidsmaatregelen.
2. Prijsverhogingen na deze termijn mogen worden doorberekend zonder dat de overeenkomst kan worden ontbonden.

Artikel 3 Betaling, contractuele rente en incassokosten
1.
Tenzij anders is overeengekomen:
a. Materialen uit voorraad: de betaling dient bij aflevering te geschieden.
b. Materialen op bestelling: van de verkoopprijs voor de te reserveren of de te bestellen materialen dient 60% te worden vooruitbetaald en de overige 40% dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 8 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op IBAN rekeningnr. NL83 RABO 0126 2173 86 ten name van  IKSOPAR te Sint Nicolaasga.
2. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand. Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van IKSOPAR op de wederpartij onmiddelijk opeisbaar en t reedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. IKSOPAR is in dat geval bevoegd om zijn verplichtingen uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.
3. Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van vlodoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 40,- exclusief btw.
4. In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van wederpartij wordt uitgesproken, of wanneer er beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van zijn vermogen alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. IKSOPAR is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te laten gaan tot ontbinding van die overeenkomst.

Artikel 4 Leveringstermijn
1.
Onder leveringstermijn van materialen op bestelling wordt verstaan de in de overeenkomst vermelde termijn.
De leveringstermijn wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk een vaste termijn is vastgesteld.
2. Bij overschrijding van de bij benadering overeengekomen leveringstermijn kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper 3 weken na die ingebrekestelling de materialen nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
3. De leveringstermijn gaat in per datum van de opdrachtbevestiging als bedoeld in lid 2 van artikel 1 doch niet eerder dan na ontvangst van de overeengekomen vooruitbetaling.
4. Bij het uitstellen van de leveringstermijn op verzoek van de koper verplicht de verkoper zich de materialen op een nader overeengekomen datum af te leveren. De overschrijdingstermijn bedraagt maximaal 3 maanden.

Artikel 5 Bezorging
IKSOPAR bezorgt door heel Nederland, mits het afleveradres te bereiken is via normale verharde wegen, danwel een voldoende veilig gemaakt terrein (dit laatste ter oordeel van de chauffeur)

Artikel 6 Keuring
Bij aflevering dienen de materialen direct door de koper te worden gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen terstond te worden gemeld aan de verkoper. Voor fabrieksmatig verpakte materialen geldt 48 uur.

Artikel 7 Vervoersrisico
Bij franco levering worden de materialen vervoerd voor rekening en risico van de verkoper en kosten van de koper. Afgehaalde materialen reizen voor risico en rekening van de koper.

Artikel 8 Aflevering
Aflevering geschiedt naast het transportvoertuig. Koper neemt aldaar de zaken in ontvangst.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
Geleverde en nog niet volledig betaalde materialen blijven eigendom van de verkoper.

Artikel 10 Retourzendingen
Alleen onbeschadigde materialen uit voorraad, kunnen voor zover de verkoper de betreffende materialen nog in voorraad houdt, worden teruggebracht. Dit dient te geschieden binnen vier weken na levering in originele, onbeschadigd en complete verpakking tegen de betaalde prijs minus 25% als kosten vergoeding.
Materialen op bestelling worden nimmer teruggenomen.

Artikel 11 Tegels
1.
Getoonde monsters in showrooms zijn doorsnee monsters. Monster op websites moeten als indicatief beschouwd worden, daar de instelling van de gebruikte monitor sterke invloed heeft op de kleur en structuur van de afbeelding. Derhalve kunnen hierop geen reclames worden geaccepteerd.
2. Onder één vierkante meter tegels wordt verstaan het door de fabrikant aangegeven aantal tegels.
3. Tegels worden geleverd per volle dozen. Het aantal bestelde vierkante meters wordt afgerond op volle dozen.
4. Bij levering van natuursteen per vierkante meter wordt voor de oppervlakte van de natuursteen gerekend die van de kleinste omschreven rechthoek, waarbij de minimale oppervlaktemaat 0,10m² bedraagt.
5. Nuance- en kleurafwijkingen liggen in de aard van keramische en natuursteen producten. Derhalve kunnen hierop geen reclames worden geaccepteerd.
6. Monsters van natuursteen moeten als typen worden beschouwd, zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn. Rekening houden met de natuurlijke gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar boven en naar beneden, van ten hoogste 50% toegestaan. Vakkundig in het geleverde aangebracht lijm-, kram- of stopwerk is toelaatbaar indien de aard van het materiaal zodanig werk noodzakelijk maakt.
7.  Haarscheuren in geglazuurde tegels ontstaan door spanningsverschillen. De fabrikanten geven geen enkele garantie voor het niet optreden van haarscheuren. Het optreden van haarscheuren na levering geeft daarom geen grond voor afkeuring of schadevergoeding.
8. De verkoper staat er niet voor in, dat gezien de snelheid van de veranderingen van het assortiment en de toepassing van natuurlijke grondstoffen nabestelde tegels qua kleur en uitvoering gelijk zijn aan de voorafgaande levering(en).

Artikel 12 Annulering
Bij levering en vóór verwerking of montage van de geleverde producten dienen de producten direct door u te worden gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen terstond te worden gemeld aan IKSOPAR.
De koper kan de opdracht tot levering van materialen op bestelling niet annuleren. Annulering van overige materialen kan alleen plaatsvinden in wederzijds overleg, onder vergoeding van 25% van de verkoopprijs. Tenzij de koper de overeenkomst van levering ontbindt op grond van het gestelde in artikel 4 .lid 2.

Artikel 13 Garantie en materiaalfouten
De verkoper is jegens de koper gehouden aan de garantiebepalingen zoals deze door de fabrikant zijn verstrekt.
Wij kunnen nimmer voor vergoeding van eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, worden aangesproken, indien goederen zijn geleverd onder enig fabriek- of importeurgarantie; de afhandeling van een beroep op garantie is in dit geval geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant of importeur.
Indien goederen, welke onder fabriek- of importeursgarantie geleverd zijn, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, kunnen kosten, welke daarbij eventueel voor de verkoper ontstaan, aan de koper in rekening worden gebracht.

Artikel 14 Geschillen
1.
Alle met de verkoper aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht.
2. Geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de verkoper, tenzij de verkoper er de voorkeur aan geeft geschillen te laten berechten door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van koper.

2018I

     

right bottom